Télécharger Dolphins
Non, il existe toujours des sites meilleurs que nous dans ce créneau. Il existe des milliers de sites sur Internet, mais ils ne vous donnent pas de lien de téléchargement. Ils vous enverront vers d'autres sites, tels que mon site. Donc, il ne vaut pas mieux visiter immédiatement mon site et télécharger des fichiers à partir de la source.
 

TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUIT

Home  /   TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUIT

Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zananivavy mitondra ny ondry aman’osy. Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Efa nahafa-tondromaso ahy Andriamanitra. Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 26.1 MBytes

Satria hoy izaho pdt Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra. Le 12 Mars 25 pages. Solon’Andriamanitra, Izay nahamomba anao tsy hiteraka, va aho? Misotroa, sady hampisotro ny ramevanao koa aho: Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao:

Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Ary Labana dia nikaroka eran’ny lay rehetra, fa tsy baibolyy. Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano. Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Ilay voalazako taminareo ihany hoe: Tsy azonay atao ny hanome ny anabavinay ho an’izay lehilahy tsy voafora; fa fahavetavetana aminay izany.

  TÉLÉCHARGER SERATO DJ 1.9.6 MAC GRATUITEMENT

La Bible Malgache en texte intégral

Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Mbola manana ato koa va ianao? Anadahiko izy; koa tamin’ny fahatsoran’ny foko sy ny fahadiovan’ny tanako no nanaovako izany. Aza matahotra ianao; fa izato koa no zazalahy ho anao.

Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Izany dia Fanambarana avy amin’i Jesosy Kristy ho ioum. Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.

Salut tout le monde Trés bon article. pdt

Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran’ny tanako ka nananatra anao halina. Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany. Ho tahaka izany ny taranakao. Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa babioly anao tokoa.

baiboly pdf

Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Ary Saraha nandre izany teo am-baravaran’ny lay, izay teo ivohon’Ilay niteny. Misotroa, sady hampisotro pdff ramevanao koa aho: Ary hoy Rahely tamin’i Lea: Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy.

  TÉLÉCHARGER AVANT DE PARTIR DTF GRATUITEMENT

Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady amin’ny zanakavavin’ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko?

Inona izato manjo anao, ry Hagara? Ary hoy ilay mpanompo: Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa abiboly nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko.

baiboly pdf

La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Indro, ho faty ihany aho; ka mahasoa inona izay fizokiana? Bilana sy Zavana ary Akana.

baiboly pdf

Ho voaozona anie izay rehetra manozona anao, ary hohasoavina anie izay manisy soa anao. Lazao amiko izay ho karamanao. Tomoera ho mpitondratena ao an-tranon-drainao mandrapahalehiben’i Sela zanako-lahy fa hoy izy: